Nazwa użytkownika:
Hasło: Zapomniane hasło?

Statystyka

W naszym portalu jest już
4514 użytkowników,
40 projektów,
561 organizacji,
139 partnerstw.

  REJESTRACJA

Witamy w portalu współpracy międzynarodowej i wspierania społeczeństwa obywatelskiego w regionie Europy Wschodniej i Azji Centralnej. Zapraszamy do uczestnictwa w portalu, korzystania z jego zasobów i współredagowania jego treści.

Regulamin

2007-08-30 15:40:53

To jest regulamin użytkowania portalu civicportal.org§1
1. CivicPortal.org jest serwisem Programu „Przemiany w Regionie” - RITA (utworzonym w ramach inicjatywy Euro-Info-Network) dotyczącym współpracy paneuropejskiej, a w jej ramach wspierania społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej, na Bałkanach, w Azji Centralnej a także w innych regionach.
2. Treści publikowane w CivicPortal.org powinny dotyczyć: współpracy międzynarodowej, jej inicjowania, wspierania i rozwijania, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, obszarów działania organizacji pozarządowych, obywatelskich grup nieformalnych oraz osób indywidualnych aktywnych społecznie.
3. Portal umożliwia swoim użytkownikom, w ramach wskazanego w ust. 2 zakresu tematycznego, nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi użytkownikami serwisu, w celu wzajemnej wymiany informacji, komentarzy i poglądów, korzystania z informacji i materiałów zamieszczonych w serwisie oraz publikowania i udostępniania w serwisie innym zarejestrowanym użytkownikom własnych materiałów i informacji.

§2
1. Dostęp do portalu CivicPortal.org jest bezpłatny, za pośrednictwem publicznej sieci Internet, możliwy jedynie po uzyskaniu uprzedniego zaproszenia od zarejestrowanego już w CivicPortal.org użytkownika serwisu lub od moderatora serwisu na prośbę zainteresowanego zgłoszoną poprzez opcję na stronie startowej „Poproś o zaproszenie”.
2. Informacja o zaproszeniu od zarejestrowanego użytkownika zostaje przekazana na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Informacja pochodzi od administratora serwisu CivicPortal.org i zawiera stosowny odnośnik do niniejszego regulaminu oraz jednorazowy link do serwisu pozwalający na rejestrację zaproszonej osoby.

§3
1. Dostęp do serwisu uzyskuje użytkownik po uprzedniej rejestracji polegającej na wypełnieniu stosownego formularza znajdującego się na stronie www serwisu. Rejestracja wymaga wypełnienia ankiety dotyczącej danych osobowych oraz działalności społecznej. Użytkownik może w każdej chwili przerwać procedurę rejestracji, usuwając tym samym rejestrowane dane z systemu.
2. Wypełniając i przekazując za pośrednictwem sieci Internet formularz rejestracyjny użytkownik:
1) akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu,
2) wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez CivicPortal.org zawartych w formularzu danych, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług serwisu,
3) potwierdza autentyczność zawartych w formularzu rejestracyjnym danych,
4) wyraża zgodę na otrzymywanie od serwisu CivicPortal.org, na wskazane w formularzu rejestracyjnym, konto pocztowe komunikatów dotyczących działalności serwisu.
3.Każdy użytkownik serwisu CivicPortal.org ma możliwość wglądu, aktualizacji i usunięcia danych dotyczących jego osoby. W razie usunięcia danych koniecznych do rejestracji użytkownika w serwisie traci on możliwość korzystania z serwisu.

§4
1. Wraz z rejestracją użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z usług świadczonych w ramach serwisu CivicPortal.org.
2. Zasady korzystania z poszczególnych, oferowanych przez serwis usług, zawarte są w opisach i informacjach, dostępnych na odpowiednich stronach www serwisu CivicPortal.org umożliwiających korzystanie z tych usług.

§5
1. Wraz z rejestracją użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przekazanych przez siebie danych osobowych przez serwis CivicPortal.org w celach statystycznych. Administratorem powyższych danych osobowych jest Fundacja Edukacja dla Demokracji z siedzibą w Warszawie, ul. Nowolipie 9/11 - właściciel i administrator serwisu CivicPortal.org. Zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, przez następców prawnych Fundacji Edukacja dla Demokracji z siedzibą w Warszawie, ul. Nowolipie 9/11
2. Gromadzone przez serwis dane nie będą udostępniane innym podmiotom.
3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania, żądania zaprzestania ich przetwarzania ze względu na szczególną sytuację.

§6
1. Serwis CivicPortal.org oraz zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w serwisie treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i wideo, kompilacje materiałów oraz opracowania stanowią własność serwisu CivicPortal.org, wyłączając te, które stanowią odrębną własność innych producentów, dystrybutorów i usługodawców. To samo dotyczy wszelkich materiałów, które serwis CivicPortal.org dostarcza użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.
2. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa w ust. 1, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne - chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez podmiot uprawniony.

§7
1. Użytkownik poprzez umieszczenie materiałów w serwisie CivicPortal.org wyraża zgodę na wykorzystanie tych materiałów przez innych użytkowników w zakresie ich osobistego użytku oraz działalności społecznej i zawodowej związanej z tematyką portalu.
2. Użytkownik udziela serwisowi CivicPortal.org prawa do nieodpłatnego korzystania i rozpowszechniania, a w szczególności prawo do kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób, na jakimkolwiek polu eksploatacji wszystkich materiałów dostarczanych do serwisu CivicPortal.org - nawet po jego rezygnacji bądź usunięciu użytkownika z serwisu.
3. Użytkownik serwisu CivicPortal.org uprawniony jest do korzystania z materiałów umieszczonych w serwisie jedynie w zakresie działalności niekomercyjnej. Wykorzystywanie tych materiałów w innym zakresie jest niedopuszczalne - chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez uprawnioną osobę.

§8
1. Każdy z użytkowników serwisu CivicPortal.org zobowiązany jest do korzystania z usług serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego regulaminu, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności użytkownik zobowiązany jest do:
1) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie serwisu oraz korzystanie z usług serwisu w sposób uciążliwy dla innych użytkowników,
2) przekazywanie prawdziwych danych osobowych, w szczególności niedopuszczalnym jest tworzenie nieistniejących użytkowników oraz przekazywanie danych osobowych innych osób jako własnych danych osobowych, korzystania z kont innych użytkowników czy udostępniania własnych kont innym osobom,
3) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
4) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych użytkowników, w szczególności, zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych użytkownikach, bez ich wyraźnej zgody, w zakresie innym niż to wynika z niniejszego Regulaminu,
5) bieżącej aktualizacji swoich danych udostępnionych w ramach serwisu,
6) zapoznawania się ze zmianami niniejszego Regulaminu.
2. Niedopuszczalne jest umieszczanie w serwisie oraz przekazywanie za jego pośrednictwem treści i materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem i z zasadami współżycia społecznego, treści wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujące przemoc, rasizm i nienawiść, nagannych moralnie, oraz nieuprawnionego korzystania z cudzego wizerunku, naruszających dobre obyczaje i zasady Netykiety.
3. Niedopuszczalne jest umieszczanie w serwisie oraz przekazywanie za jego pośrednictwem treści i materiałów dotyczących kampanii wyborczych, partii politycznych, sporów międzypaństwowych o podłożu politycznym.
4. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem serwisu informacji dotyczących innych użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji serwisu do rozsyłania oraz umieszczania w serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. Spam).
5. Zabrania się umieszczania w serwisie i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:
1) oprogramowania objętego prawami innych osób - bez właściwego upoważnienia,
2) oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,
3) haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.

§9
1. W przypadku, w którym materiał umieszczony przez użytkowników narusza prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu Administrator CivicPortal.org jest uprawniony do jego modyfikacji oraz usunięcia.
2. W uzasadnionych przypadkach poważnego lub wielokrotnego naruszania prawa lub postanowień regulaminu serwis CivicPortal.org zastrzega możliwość czasowego, a nawet ostatecznego zablokowania użytkownikowi dostępu do serwisu.

§10
1. Serwisowi CivicPortal.org przysługuje wyłączne prawo ustalania zawartości serwisu, w tym także prawo do jednostronnego, w każdym czasie, usunięcia i modyfikacji treści oraz funkcji serwisu, zmiany zasad korzystania z serwisu uniemożliwienia użytkownikowi dostępu do serwisu, zaprzestania prowadzenia serwisu, a także każdej z jego usług, przeniesienia praw do serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z serwisem.
2. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian wynikających z ust. 1 jest równoznaczne z ich akceptacją.

§11
1. Serwis CivicPortal.org nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w serwisie przez użytkowników.
2. Serwis CivicPortal.org nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika lub inną osobę materiałów i informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu.

§12
1. Serwis CivicPortal.org nie udziela gwarancji, iż wszystkie aplikacje i mechanizmy serwisu takie jak formularze, odnośniki, mechanizmy wyszukujące będą działały w sposób prawidłowy. Zobowiązuje się jedynie do dołożenia wszelkich starań, by jakość oferowanych usług była odpowiednio dobra.
2. Serwis CivicPortal.org nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie mogą powstać w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu powyższych mechanizmów.

§13

Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 września 2007 r.