Nazwa użytkownika:
Hasło: Zapomniane hasło?

Statystyka

W naszym portalu jest już
4514 użytkowników,
40 projektów,
561 organizacji,
139 partnerstw.

  REJESTRACJA

Witamy w portalu współpracy międzynarodowej i wspierania społeczeństwa obywatelskiego w regionie Europy Wschodniej i Azji Centralnej. Zapraszamy do uczestnictwa w portalu, korzystania z jego zasobów i współredagowania jego treści.

KIRKLAND RESEARCH PROGRAM - 2017

2017-01-31 16:52:04

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (Fundator Programu) oraz
Fundacja Liderzy Przemian (Administrator Programu) ogłaszają otwarty konkurs dla kandydatów z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu,
Kazachstanu i Kirgistanu na stypendia KIRKLAND RESEARCH w 2017 roku. W ramach Programu przewidziano krótkoterminowe staże badawczo-naukowe dla osób mających już ugruntowaną pozycję naukową. Termin zgłoszeń upływa 1 marca 2017.Zaproszenie do składania wniosków organizatorzy kierują do kandydatów zdecydowanych na powrót do swojego kraju po zakończeniu stypendium, by wdrażać tam zdobytą w ramach stypendium wiedzę.

Stypendium przewidziane jest na okres od połowy września do końca stycznia (I semestr). Wspólne elementy z Programem Kirklanda to udział we wrześniowym programie orientacyjno-przygotowawczym, w dwóch zjazdach wszystkich stypendystów (grudzień i styczeń) oraz opcjonalnie w innych zajęciach i szkoleniach przygotowywanych dla stypendystów Kirklanda.

Stypendyści w ramach programu Kirkland Research mają obowiązek uczestniczenia w seminariach naukowych oraz indywidualnej pracy pod kierunkiem opiekuna naukowego, której efektem ma być przygotowanie artykułu naukowego. Podstawą uzyskania dyplomu ukończenia Programu jest zatwierdzony przez opiekuna naukowego do druku artykuł naukowy stypendysty oraz prezentacja efektów swojej pracy podczas styczniowego zjazdu wszystkich stypendystów.

DZIEDZINY:

• Ekonomia i zarządzanie
• Administracja publiczna (rządowa i samorządowa)
• Prawo
• Nauki społeczne (psychologia społeczna, socjologia)
• Nauki polityczne i stosunki międzynarodowe

KRYTERIA FORMALNE:
• obywatelstwo i miejsce zamieszkania w jednym z krajów objętych Programem Kirkland Research (Ukraina, Białoruś, Rosja, Mołdawia, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan i Kirgistan),
• wiek do 40 lat (w uzasadnionych przypadkach do 45 lat);
• tytuł doktora (kandydat nauk),
• doświadczenie pracy naukowej – minimum 4 lata;
• przynajmniej 2 lata przerwy od poprzedniego dłuższego niż 6 miesięcy stypendium zagranicznego;
• osiągnięcia naukowe, w tym publikacje,
• znajomość języka polskiego na poziomie min. B2.
Oferta jest skierowana do osób, które nie uczestniczyły w Programie Kirklanda oraz nie skończyły studiów doktoranckich w Polsce.

WARUNKI FINANSOWE:
• stypendium (miesięczna kwota 2000 zł) przez okres 4 miesięcy,
• zakwaterowanie (do 1200 zł) w okresie 4 miesięcy,
• zwrot kosztów podróży (przyjazd do Polski i powrót),
• zwrot kosztów komunikacji miejskiej,
• pakiet naukowo-dydaktyczny do kwoty 3700 zł,
• ubezpieczenie KL, OC i medyczne w prywatnej służbie zdrowia,
• udział w programie orientacyjnym oraz 2 zjazdach stypendystów.

REKRUTACJA:

Wybór kandydatów odbędzie się w trzyetapowym procesie selekcji:
• I etap – ocena formalna wniosków,
• II etap – ocena merytoryczna wniosków przez ekspertów z danych dziedzin,
• III etap – rozmowy kwalifikacyjne (planowane w terminie 30.03-30.04.2017).

Osoby zaproszone do III etapu zostaną powiadomione o tym pocztą elektroniczną w końcu marca. Informacja o ostatecznych rezultatach konkursu wysyłana e-mailem w czerwcu 2017.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełniony on-line formularz zgłoszeniowy:
• ankieta danych personalnych,
• projekt pracy naukowo-badawczej – uzasadnienie zamiaru udziału w Kirkland Research Program wraz z propozycjami wykorzystania przeprowadzonych badań (4000-6000 znaków ze spacjami).
2. Dwa listy referencyjne wykazujące dotychczasowe osiągnięcia i kwalifikacje kandydata oraz nadzieje wiązane z dalszym jego rozwojem i pracą na polu zawodowym lub społecznym (w języku polskim, rosyjskim lub angielskim) wysłane drogą elektroniczną.
3. Kopia dyplomu kandydata nauk wysłane drogą elektroniczną.

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:

Szczegółowy opis Programu oraz instrukcję wypełniania formularzy zgłoszeniowych można uzyskać bezpośrednio ze strony: www.kirkland.edu.pl lub poprzez korespondencję elektroniczną z Programem.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w trybie on-line.
Po wypełnieniu formularza on-line, należy wydrukować wygenerowaną przez system stronę potwierdzającą zgłoszenie. Podpisaną stronę wraz z załączoną aktualną fotografią kandydata należy wysłać pocztą na adres Programu Kirklanda.

Dwa listy referencyjne i kopię dyplomu ukończenia studiów należy zeskanować i również wysłać e-mailem na adres: kirkland@kirkland.edu.pl.

TERMINY ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW: 1 marca 2017.
Zgłoszenia nadesłane po upływie podanego powyżej terminu nie będą rozpatrywane.

PROGRAM STYPENDIUM:

• Inauguracja Programu (połowa września 2017),
• Kurs przygotowawczo-informacyjny (8-10 dni),
• Indywidualna praca naukowa w jednym z polskich ośrodków akademickich: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Lublin,
• Przygotowanie artykułu naukowego,
• Prezentacja pracy stypendysty podczas Zjazdu stypendystów w styczniu 2018.


KONTAKT:
Fundacja Liderzy Przemian
www.leadersofchange.pl

Program Kirklanda
Al. Jerozolimskie 133 m. 56, 02-304 Warszawa
E-mail: kirkland@kirkland.edu.pl
www.kirkland.edu.pl

--------------------------------
PATRONEM PROGRAMU jest Lane Kirkland (1922-1999) wieloletni przywódca amerykańskich związków zawodowych (AFL-CIO), członek Rady Dyrektorów Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości; jeden z inicjatorów powołania Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W latach 80-tych swoim zaangażowaniem i autorytetem wspierał polską „Solidarność”. Rozumiał i popierał również aspiracje wolnościowe i demokratyczne innych narodów Europy Środkowej i Wschodniej. Otrzymał najwyższe odznaczenia, m.in. amerykański „Medal Wolności” oraz polski „Order Orła Białego”.

--------------------------------
POLSKO-AMERYKAŃSKA FUNDACJA WOLNOŚCI (PAFW) – Fundator Programu

Fundacja rozpoczęła swoją działalność w 2000 roku. Głównym celem Fundacji jest umacnianie demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, wyrównywanie szans rozwoju indywidualnego i społecznego, rozwój gospodarki rynkowej, a także dzielenie się polskim doświadczeniem z zakresu transformacji z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Fundacja finansuje swoją działalność z przychodów funduszu , którego źródłem są środki Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości. Dotychczas PAFP przekazał do Fundacji 250 mln USD. Od roku 2000 Fundacja przeznaczyła na swoje programy ponad 100 mln USD.
Programy Fundacji są administrowane przez różne polskie organizacje pozarządowe, zgodnie z zasadami i procedurami wypracowanymi przez Fundację.

Program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda jest długofalowym przedsięwzięciem PAFW, powołanym do życia w 2000 roku, administrowanym od 2001 roku przez Komisję Fulbrighta w Warszawie. Dodatkowe informacje o Fundacji i jej programach można uzyskać w Internecie: http://www.pafw.pl

--------------------------------
FUNDACJA LIDERZY PRZEMIAN (FLP) – Administrator Programu

Fundacja Liderzy Przemian została powołana w lutym 2016 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Głównymi zadaniami Fundacji jest administrowanie wieloletnimi finansowanymi przez PAFW programami: Programem Stypendialnym im. Lane’a Kirklanda i Programem Study Tours to Poland. Fundacja współorganizuje też z ramienia PAFW (wraz z Centrum Europejskim w Natolinie i German Marshall Fund) Warszawską Letnią Akademię Euro-Atlantycką WEASA.
Wszystkie Programy przeszły do nowej Fundacji wraz z tworzącymi je od lat doświadczonymi zespołami. Połączenie programów o podobnym profilu i włączenie w ich współtworzenie nowych osób to szansa na poszerzenie i wzbogacenie naszych działań. Chcemy budować szeroką ofertę skierowaną do chcących czerpać z polskiego doświadczenia aktywnych ludzi z Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. We współpracy z placówkami naukowymi i instytucjami sektora publicznego i pozarządowego, mamy nadzieję proponować także nowe formy staży i pobytów naukowych w Polsce.
Tworzymy środowisko ludzi, którzy wierzą w sens zmian.
Dodatkowe informacje o Fundacji można uzyskać w Internecie: www.leadersofchange.pl